603943458 & 605859781 & 605546362 info@autoskolahlousek.cz

Firma Autoškola Hloušek, se sídlem Bílsko 13, 507 32 Kopidlno, IČ 474 782 09, osoba zapsaná v živnostenském rejstříku, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto firmou, (dále jen AŠ), včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ubytovatelem.

Účely zpracování osobních údajů
zpracovává osobní údaje klientů za těmito stanovenými účely zpracování osobních údajů:

 • plnění závazku výuky a výcviku
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti ze zákona 
 • ochrana majetku a osob

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme z důvodu splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona č. 247/2000Sb, Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Pro zpracování osobních údajů, který vyplývá z platné legislativy, tedy nemusíme mít souhlas svých klientů, protože provádíme zpracování stanovené zvláštním zákonem.

 Rozsah zpracovávaných osobních dat
Dle platné právní legislativy je povinností AŠ zpracovávat osobní údaje jak tuzemských tak zahraničních klientů v tomto rozsahu: 

 • jméno
 • příjmení
 • datum a místo narození
 • rodné číslo
 • adresu místa trvalého pobytu v ČR nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • číslo dokladu totožnosti fyzické osoby
 • číslo řidičského průkazu
 • telefon

Zdroje osobních údajů
Ubytovatel získává osobní údaje od subjektů údajů v rámci jednání o přijetí žádosti k výuce a výcviku.

Délka uchovávání osobních údajů
Evidenční knihu v souladu s platnou legislativou uchováváme po dobu 5 let od provedení posledního zápisu.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle  a jejích zaměstnanců na základě zákonné žádosti předány a zpracovávány třetími subjekty, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Vaše práva
Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných:

 • na přístup k osobním údajům (sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení) 
 • na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
 • na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
 • na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování
 • na přenositelnost
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Autoškola Hloušek